REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPJAZZBOY.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklepjazzboy.pl (zwany dalej: „sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Jazzboy Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul. Marokańskiej 21C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 5262901296, NIP: 5262901296, o kapitale zakładowym wynoszącym 120 000 zł, zwaną dalej „Jazzboy”. Klient może kontaktować się z SKLEP.JAZZBOY.PL pisemnie pod adresem wskazanym powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@jazzboy.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 61 60 671.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, procedury składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów, zasady uiszczania ceny za towary, uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także regulacje dotyczące polityki prywatności.

1.3. Kupującym w sklepie internetowym może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej „Przedsiębiorcą”). Konsument i Przedsiębiorca w dalszej części regulaminu zwani są łącznie „Klientem”.

 

2. Zakup towarów

2.1. Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego jest podanie swoich danych: (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres dostawy [jeśli różny od korespondencyjnego], adres e-mail). Prawidłowe wypełnienie formularza zakupowego oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu umożliwia dokonywanie zakupu towarów.

Procedura rejestracji użytkownika w sklepie dokonywana jest jednorazowo. Pola oznaczone w formularzu zamówienia nazwą: Login i Hasło są indywidualnym identyfikatorem, który Klient nadaje sobie sam. Dzięki temu może on po ponownym wejściu do sklepu internetowego zalogować się klikając zakładkę "Zaloguj się”. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Jazzboy do celów reklamy i badania rynku z przeznaczeniem wyników na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Jazzboy.

2.2. Ceny poszczególnych towarów z asortymentu sklepu internetowego, wskazane w ofercie handlowej, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.3. W celu złożenia zamówienia i zakupu towaru należy:

2.3.1. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”,

2.3.2. wybrać sposób dostarczenia towaru,

2.3.3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, jeżeli dane te różnią się od danych Klienta podanych w procesie rejestracji,

2.3.4. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”

2.4. Zapłata za towary nabywane w sklepie internetowym może zostać dokonana przelewem bankowym lub kartą kredytową (płatniczą) w postaci płatność z góry, przed odbiorem towaru. Rozliczenia transakcji kartą kredytową (płatniczą) i za pomocą przelewu bankowego przeprowadzane są za pośrednictwem Płatności obsługiwanych przez firmę Blue Media.

2.5. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia płatność nie zostanie uregulowana, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

2.6. SKLEPJAZZBOY.PL zastrzega sobie prawo weryfikowania każdego zamówienia oraz odmowy realizacji zamówienia z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, Klient nie może go anulować.

 

3. Oferowane metody dostawy oraz płatności

3.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa świadczona przez firmę Poczta Polska.

3.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne.
b. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media SA.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Sposób i koszty doręczenia poszczególnych towarów zaprezentowane są w sklepie internetowym, po wybraniu danego towaru i wybraniu sposobu (oraz kraju) przesyłki. Maksymalna waga przesyłki wynosi 30 kg, paczki o wadze powyżej 30 kg będą nadawane na warunkach specjalnych określonych przez SKLEPJAZZBOY.PL i Klienta.

4.2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, przy czym SKLEPJAZZBOY.PL zastrzega możliwość jego wydłużenia w zależności od dostępności konkretnie zamówionego towaru. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu jego doręczania (dostawy), który w kraju wynosi zazwyczaj 3 dni robocze (przesyłka pocztowa). Jazzboy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy.

 

5. Warunki reklamacji

5.1. Jazzboy jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową, stosownie do postanowień art. 556 oraz art. 556– 556ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5.2. SKLEPJAZZBOY.PL rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SKLEPJAZZBOY.PL, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru i krótkim opisem wady, na adres SKLEPJAZZBOY.PL wskazany w pkt 1.1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, SKLEPJAZZBOY.PL niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny SKLEPJAZZBOY.PL zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

6.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 6.5. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru).

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 6.1. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić SKLEPJAZZBOY.PL zakupiony towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

6.6. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dnia od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

 

7. Dane Osobowe

7.1. Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

7.4.  Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

8. Polityka prywatności

8.1. Korzystając ze stron sklepu internetowego Klient akceptuje zasady polityki prywatności.

8.2. W czasie korzystania ze sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. W przypadku rozpoczynania subskrypcji newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu e-mail. Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie internetowym - konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień, a ponadto niezbędne w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji, a SKLEP.JAZZBOY.PL zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych towarów ze sprzedaży. W przypadku chwilowego braku towaru zamieszczonego w ofercie i objętego zamówieniem SKLEPJAZZBOY.PL niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Klienta. Klient może w takim przypadku anulować zamówienie.

9.2. W razie nie rozpatrzenia reklamacji, albo w przypadku innych sporów z SKLEPJAZZBOY.PL, Konsument może korzystać z pomocy organizacji konsumenckich oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Załącznik – wzór formularza odstąpienia od umowy 

POBIERZ WZÓR 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 


 

 

 ......................, dn. ......................

................................................                                                

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Numer zamówienia: ...............

 

Adresat:

Jazzboy Studio Sp. z o.o.

ul. Marokańska 21C, 

03-977 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl